داستان کوتاه زبان چینی

داستان کوتاه زبان چینی 2

در این داستان کوتاه زبان چینی بره گم شده است . شما میتوانید این داستان کوتاه زبان چینی را به همراه پین یین مطالعه کنید.

“小羊迷路了-Xiǎo yáng mílùle”

有一天,小羊卷卷正在山坡上吃青草。突然,一阵大风刮过来,把卷卷吹到了一个很远的陌生的地方。

卷卷找不到回家的路了,不过他没有哭。卷卷看到大树爷爷站在路边,就问:“大树爷爷,你能送我回家吗?”

大树爷爷说:“我老了,走不动了,你往前走15步可以看到考拉阿姨,也许他能帮助你。”

卷卷来到树下,看到考拉阿姨背着宝宝正在树上休息。他走上前对考拉阿姨说:“您好,考拉阿姨你能送我回家吗?”

考拉阿姨说:“我也不知道你的家在哪儿,不过你可以去问问蒲公英姐姐,她去过很多地方。”

卷卷找到蒲公英姐姐说:“蒲公英姐姐,你能帮我找到开满鲜花的小山坡吗?那是我的家。”

蒲公英姐姐说:“那儿我还没去过呢,不过我可以带你去找找。”

于是蒲公英姐姐在天上飞,小羊卷卷在地上跑。他们翻过来,第一个小山,第二个小山坡,终于来到了开满鲜花的第六个小山坡。第六个小山坡开满了五颜六色的鲜花,蝴蝶跟鸟儿在花丛间飞舞。

山坡下的小草屋就是小羊卷卷的家了。可是小草屋里却没有羊爸爸和羊妈妈的身影。

袋鼠妈妈对小羊卷卷说:“羊爸爸和羊妈妈找你去了。”www.qigushi.com儿童睡前故事

“呜呜呜——我的爸爸妈妈不见了。”卷卷伤心的哭了起来。

袋鼠妈妈把卷卷送进了幼儿园,那有许多小朋友。他们带着卷卷一起唱歌跳舞,做游戏。卷卷就没那么伤心了。

第二天,卷卷正在跟兔兔玩翘翘板,这时有两只羊走了过来。“咦,那不是爸爸跟妈妈吗?”

卷卷高兴的扑向爸爸妈妈的怀里

یادگیری خودآموز زبان چینی

Yǒu yītiān, xiǎo yáng juǎn juǎn zhèngzài shānpō shàng chī qīngcǎo. Túrán, yīzhèn dàfēng guā guòlái, bǎ juǎn juǎn chuī dàole yīgè hěn yuǎn de mòshēng dì dìfāng.

Juǎn juǎn zhǎo bù dào huí jiā de lùle, bùguò tā méiyǒu kū. Juǎn juǎn kàn dào dà shù yéyé zhàn zài lù biān, jiù wèn:“Dà shù yéyé, nǐ néng sòng wǒ huí jiā ma?”

Dà shù yéyé shuō:“Wǒ lǎole, zǒu bù dòngle, nǐ wǎng qián zǒu 15 bù kěyǐ kàn dào kǎo lā āyí, yěxǔ tā néng bāngzhù nǐ.”

Juǎn juǎn lái dào shù xià, kàn dào kǎo lā āyí bèizhe bǎobǎo zhèngzài shù shàng xiūxí. Tā zǒu shàng qián duì kǎo lā āyí shuō:“Nín hǎo, kǎo lā āyí nǐ néng sòng wǒ huí jiā ma?”

Kǎo lā āyí shuō:“Wǒ yě bù zhīdào nǐ de jiā zài nǎ’er, bùguò nǐ kěyǐ qù wèn wèn púgōngyīng jiějiě, tā qùguò hěnduō dìfāng.”

Juǎn juǎn zhǎodào púgōngyīng jiějiě shuō:“Púgōngyīng jiějiě, nǐ néng bāng wǒ zhǎodào kāi mǎn xiānhuā de xiǎoshānpō ma? Nà shì wǒ de jiā.”

Púgōngyīng jiějiě shuō:“Nà’er wǒ hái méi qùguò ne, bùguò wǒ kěyǐ dài nǐ qù zhǎo zhǎo.”

Yúshì púgōngyīng jiějiě zài tiānshàng fēi, xiǎo yáng juǎn juǎn zài dìshàng pǎo. Tāmen fān guòlái, dì yī gè xiǎo shān, dì èr gè xiǎo shānpō, zhōngyú lái dàole kāi mǎn xiānhuā de dì liù gè xiǎo shānpō. Dì liù gè xiǎo shānpō kāi mǎnle wǔyánliùsè de xiānhuā, húdié gēn niǎo er zài huācóng jiān fēiwǔ.

Shānpō xià de xiǎo cǎowū jiùshì xiǎo yáng juǎn juǎn de jiāle. Kěshì xiǎo cǎowū li què méiyǒu yáng bàba hé yáng māmā de shēnyǐng.

Dàishǔ māmā duì xiǎo yáng juǎn juǎn shuō:“Yáng bàba hé yáng māmā zhǎo nǐ qùle.” Értóng shuì qián gùshì

“wū wū wū——wǒ de bàba māmā bùjiànle.” Juǎn juǎn shāngxīn de kūle qǐlái.

Dàishǔ māmā bǎ juǎn juǎn sòng jìnle yòu’éryuán, nà yǒu xǔduō xiǎopéngyǒu. Tāmen dàizhe juǎn juǎn yīqǐ chànggē tiàowǔ, zuò yóuxì. Juǎn juǎn jiù méi nàme shāngxīnle.

Dì èr tiān, juǎn juǎn zhèngzài gēn tù tù wán qiào qiào bǎn, zhè shí yǒu liǎng zhī yáng zǒule guòlái. “Yí, nà bùshì bàba gēn māmā ma?”

Juǎn juǎn gāoxìng de pū xiàng bàba māmā de huái lǐ

کتاب داستان 92 داستان کوتاه زبان چینی به همراه پین یین

داستان کوتاه زبان چینی با پین یین https://aparat.com/v/l3InV

یک دیدگاه ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *